Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 8541-8550 of 8602 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2553อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; จินตนา ทนโคกสูง
2014-08-28การรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล
2014-08-28ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; พวา พันธุ์เมฆา; บุษกร เขียวมั่น
2014-09-03การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยาแววตา เตชาทวีวรรณ; ธาดาศักดิ์์ วชิรปรีชาพงษ์; กาญจนา วงษ์จีน
2014-08-27การดำเนินงานห้องสมุดเรือนจำชั่วคราว : กรณีศึกษาสมชาย วรัญญานุไกร; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; ชวนชม สมนึก
2014-08-28การออกแบบอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2554อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; จิราพร บานลา
2014-09-03การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหนังสืออ้างอิง (พจนานุกรมและสารานุกรม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สมชาย วรัญญานุไกร; สุชีรา ทับทิมขาว
2014-09-10ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; ศุมรรษตรา แสนวา; ทัศนา สุขเปี่ยม
2014-09-10บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; สุมาลี วาทีหวาน
2014-12-29การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทยศุมรรษตรา แสนวา; แววตา เตชาทวีวรรณ; เพ็ญพรรณ จารุสาร