Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 8602 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29The effects of imposing an emisson policy in Asean and China Under The Trade Liberalized context in The Asean Community and Its Free Trade Agreements : the dynamic cge approachChompoonuk K. Permpoonwiwat; Reynolds,Stephen; Komwit Siritorn
2012-09-06พฤติกรรมการสอนออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังไมตรี อภิพัฒนะมนตรี; กมลชนก ไพโรจน์
2012-09-06ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ไทยชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์; เยาวลักษณ์ รัตนา
2013-07-10ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับสัมผัสยาเคมีบำบัดของบุคลากรขณะปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยมะเร็งสุธีร์ รัตนะมงคลกุล; ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล; นิตยา นาจวง
2012-09-05การรับภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐบาลและผู้เรียนในการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิศมัย จารุจิตติพันธ์; ราตรี สินกำเนิด
2012-09-05โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ในการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมตรี อภิพัฒนะมนตรี; เพชรชมพู พงษ์บริบูรณ์
2012-09-10รายงานวิจัยการประเมินผลการเรียนวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2552อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
2012-09-05ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียรวิพรรณ สาลีผล; ณัฐพล อายุการ
2012-09-05การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจบ้านจัดการในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม; วไลพร ธนารักษ์สกุล
2014-01-03รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาต้นทุนสังคมของผลกระทบที่เกิดจากการกลับมาระบาดใหม่ของเชื้อไข้มาลาเรียในไทยเรณู สุขารมณ์; ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์