Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 8550 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-01-02การศึกษาค่าการไหลเวียนกระแสโลหิตในเหงือกที่อยู่รอบฟันเขี้ยวบนแท้ของมนุษย์ในระหว่างที่ถูกแรงดึงทางทันตกรรมจัดฟันพลพิทยา วรชาติ
2012-09-10รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบของนมผึ้งแยกส่วน ส่วนที่ 2 ต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์เหงือกมนุษย์และเซลล์ไฟโบรบลาสต์เอ็นยึดปริทันต์มนุษย์ดวงพร ศรีสุภาพ
2012-08-30การประเมินการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศให้แก่ข้าราชการของกรุงเทพมหานครสมสรร วงษ์อยู่น้อย; ราชันย์ บุญธิมา; ดีนะ ภู่ประดิษฐ์
2012-08-30การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1สมสรร วงษ์อยู่น้อย; สุรชัย มีชาญ; คณาวุฒิ จันทมงคล
2014-09-10การประเมินบริการด้านสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ์; สุวรรณี ละออปักษิณ; จริยา สร้อยน้ำทิพย์
2014-09-11การประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน : กรณีศึกษาตำบลลำพญา และตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมสุรชัย มีชาญ; อุไร จักษ์ตรีมงคล; ฐปนัท วงศ์ศานติบูรณ์
2014-09-10การประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ; สุรชัย มีชาญ; สุภาวดี บาลี
2012-08-30การประเมินโครงการฝึกอบรมข้าราชสำนัก สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานครสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ; ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ; พิทักษ์รณชัย สลางสิงห์
2012-08-30การประเมินหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552สมสรร วงษ์อยู่น้อย ;; ราชันย์ บุญธิมา; สุภา นิลพงษ์
2013-11-28การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ; ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ; อรอนงค์ มากจันทร์