Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 33 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-19รายงานการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นกรองปราศจากเชื้อสถาพร นิ่มกุลรัตน์
2012-12-03การศึกษาปัญหาการแนะแนวอาชีพและผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการแนะแนวอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประจวบวิทยาลัยนันทา สู้รักษา; สกล วรเจริญศรี; สุปรียา เชิดสวัสดิ์
2014-09-25การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องความคล้ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สมชาย ชูชาติ; ศุภโชค สีวันนา
2012-11-27การประดิษฐ์ตัวอักษรคอมพิวเตอร์ด้วยลายมือตนเองสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3เกษม บุญส่ง; จำนงค์ สดคมขำ
2012-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องร่างกายของเราสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง; ณัฐฐากรณ์ นิลขำ
2012-12-02ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรีอลิศรา เจริญวานิช; ธิราลักษณ์ ธีรวัจณนาภา
2012-12-02ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการจัดและประกอบหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการพิมพ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; กรุณา นิ่มประเสริฐ
2012-12-02ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่างกัน 2 รูปแบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กุศล อิศดุลย์; ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง; ลินิน แสนปลื้ม
2014-09-03การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาภาษาไทยเรื่องการสะกดคำสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ธันย์ชนก มะลิทอง
2014-09-25การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการถ่ายภาพสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรัฐพล ประดับเวทย์; พรทิพย์ ชูศรี