Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 38 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-07-31การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว
2014-09-25การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสนใจในการเีรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนภาษาไทยด้วยการสอนโดยใช้เทคนิคโจ๊กปริศนากับการสอนภาษาไทยแบบเดิมเสาวลักษณ์ รัตนวิชช์; รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล
2014-09-04ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี Star ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนวิชาคณิตศาสตร์ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สมชาย ชูชาติ; อังคณา อุทัยรัตน์
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4M เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็กปฐมพัฒนา ชัชพงศ์; สุภาพร ธนะชานันท์; สุวิมล กฤชคฤหาสน์; นิฤมล สุวรรณศรี
2012-12-03การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบสร้างองค์ความรู้ตามแนวคอนสตรัคดิวิสต์พัฒนา ชัชพงศ์; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; ญาดา ช่อสูงเนิน
2012-12-02การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ฟังนิทานประกอบการปั้นพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พัชรี คุ้มชาติ
2012-12-03การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบคำถามพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ชนาธิป บุบผามาศ
2012-11-10การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LTชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; วิชชุดา อ้วนศรีเมือง
2012-11-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STADชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; สุกัญญา พิทักษ์
2012-11-08การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)ชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; ธนวรรณ อิสโร