กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/994202
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of a internal quality assurance model for subject groups in Basic Education
Advisor : สุนันท์ ศลโกสุม
คมศร วงษ์รักษา
ผู้แต่ง: ศศิธร บัวทอง
Keywords: ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน--การบริหาร
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/994202
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdMea-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sasitorn_B.pdf11.22 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น