กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/676
ชื่อเรื่อง: การจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค : การศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Retail management influencing consumer's buying behavior : a study of convenience stores in Bangkok Metroplis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พนิต กุลศิริ
ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
พิษณุ อิ่มวิญญาณ
วันที่เผยแพร่: 20-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/676
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pitsanu_I.pdf1.97 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น