กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/583
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ดอี 85 ทดแทนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The comparison of the worth in using gasohal E85 and gasohal E10
Advisor : ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
ผู้แต่ง: ภัทร ภู่สกุล
Keywords: แก๊สโซฮอล์อี 85 ;
ความคุ้มค่า ;
แก๊สโซฮอล์อี 10
วันที่เผยแพร่: 6-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/583
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Econ-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pattara_P.pdf1.21 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น