กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/542
ชื่อเรื่อง: รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการสังเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา FCC ใช้แล้ว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The synthetic fues from waste plastic using spent FCC catalyst
ผู้แต่ง: วิชชากร จารุศิริ
ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
สุพรทิพย์ ธนสินกิตติโชติ
Keywords: น้ำมันเชื้อเพลิง
ขยะพลาสติก
การแตกตัวเชิงตัวเร่งปฏิกิริยา
ตัวเร่งปฏิกิริยาฟลูอิด
คะตะไลติกแครกกิง
พอลิพอพิลีน
พอลิสไตรีน
วันที่เผยแพร่: 4-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/542
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ece - Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Witchakorn_C_R411259.pdf221.36 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น