กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4275
ชื่อเรื่อง: ผลของการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of Problem - Based Learning instruction activities in surface area and volume on analytical thinking and mathematical reasoning of mathayomsuksa III students
Advisor : สมชาย ชูชาติ
ผู้แต่ง: สิรินทรา มินทะขัติ
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
ความคิดและการคิด
เหตุผล
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4275
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sirinthra_M.pdf8.64 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น