กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3996
ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of problem and suggestions in academic administration of the schools under Bangkok Metropolitan Administration using the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)
Advisor : สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์
ผู้แต่ง: กษิรา วาระรัมย์
Keywords: โรงเรียน--การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา--การบริหาร
โรงเรียน--ไทย--กรุงเทพฯ
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3996
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kasira_W.pdf2.7 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น