กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3824
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Information system development on journal of industrial education under Industrial Education Division, Faculty of Education Srinakharinwirot University
Advisor : ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
ธนรัตน์ แต้วัฒนา
ผู้แต่ง: ธัญญรัตน์ กิตติ์กุลธวัฒน์
Keywords: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ--คณะศึกษาศาสตร์--สาขาอุตสาหกรรมศึกษา--วารสาร
จูมลา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การสร้างคลังข้อมูล
อุตสาหกรรมศึกษา--วารสาร
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3824
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ind-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Thanyarat_K.pdf11.91 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น