Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 21 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-28การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องธาตุแทรนซิซันและธาตุกัมมันตรังสีเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มะยูโซ๊ะ กูโน; ธัญญรัศท์ สุภษร
2014-09-10การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์และไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์พร้อมกันในตัวอย่างน้ำนมพร้อมดื่มด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ; จตุรงค์ จงเจริญ
2014-09-03ประสิทธิผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลที่พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; อลิสา เสนามนตรี; นิติมา รุจิเรขาสุวรรณ
2014-08-28การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียน เรื่องสารและการจำแนกสารที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนประกอบการ์ตูน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มะยูโซ๊ะ กูโน; กุสาวดี นาคฤทธิ์
2014-09-10การสังเคราะห์และการทดสอบการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบเชิงซ้อนออกโซ-เปอร์ออกโซโมลิบดีนัม (VI)ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์; ธนากฤช ครุเจนธรรม
2014-09-10การวิเคราะห์ปริมาณสารไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกพื้นเมืองไทยพรพิมล ม่วงไทย; นวลละออ รัตนวิมานวงศ์; วีรชัย สิงห์ทอง
2014-08-28โอกาสการได้รับสัมผัสซิลเวอร์ทางผิวหนังจากผลิตภัณฑ์นาโนที่มีจำหน่ายในประเทศไทยสุจิตรา ศรีสังข์; รวิวรรณ มณีรัตนโชติ; นุจรินทร์ วะสุกัน
2014-09-04Synthesis of copper (II), nickel (II), zinc (II) and manganese (II) complexes mixed ligand from sulfonamides of anthranilic acid and 2- , 3- , 4-Aminopyridinesสุตนันท์ ดวงสูงเนิน; Supaluk Prachayasittikul; Ratchanok Pingaew; Sutanun Doungssngnuen
2014-09-04Chemical constituents of garcinia fusca pierreSunit Suksamrarn; Prasert Pattanaprateeb; Jannarin Nontakham
2014-09-03Cyclopeptide alkaloids from some ziziphus plantsSunit Suksamrarn; Prasert Pattanaprateeb; Natthakaln Lomchoey