กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2626
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A wireless sensor network prototype for environmental monitoring in greenhouses
ผู้แต่ง: สมหวัง อริสริยวงศ์
Keywords: เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
อุปกรณ์ตรวจจับ
ความชื้น--การวัด
เทคโนโลยีการเกษตร
การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 23-มกร-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2626
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MecEng-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Somwang_A_R420645.pdf2.03 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น