กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2624
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind map) ร่วมกับแบบฝึกประกอบภาษามือ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of reading and spelling skill for the students with hearing impairment in Pratom Suksa III through mind map and exercises with sign language
ผู้แต่ง: ดารณี ศักดิ์ศิริผล
Keywords: ภาษาไทย--การอ่าน--การศึกษาและการสอน (การศึกษาพิเศษ)
ภาษาไทย--การเขียน--การศึกษาและการสอน (การศึกษาพิเศษ)
เด็กหูหนวก--การศึกษา
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน--การศึกษา
วันที่เผยแพร่: 23-มกร-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2624
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SpeEd-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Daranee_S_R402957.pdf2.51 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น