กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2500
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียในกลุ่ม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Distribution and biodiversity of members of the Streptomyces violaceusniger 16S rRNA gene clade in rhizospere of plants in the family Fabaceae
ผู้แต่ง: พรทิพา เอี่ยมสำอางค์
Keywords: ความหลากหลายทางชีวภาพ
สเตรปโตมัยซิส
แบคทีเรีย
วันที่เผยแพร่: 3-มกร-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2500
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Phar - Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Porntipa_A_R440207.pdf2.06 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น