Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564Learning space and brand mascot designชัชชัย ปานปรีดา; ปิยะธิดา เวียงทอง; อุทุมพร ซ้อนจันดี; กุลภรณ์ ริมวิเชียร; ทารินทร์ สะท้อนดี; นฤพนธ์ คล้ายยวงทอง
2562รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ของกลุ่มวัยทำงานย่านอโศกศศิพิมล ประพินพงศกร; จุฑาพร สายเพ็ชร; ชัชชัย ปานปรีดา; ชาญวิทย์ จันทร์อำนายการ; ทอแสง ศรีอาริยะรุ่งเรือง; สมพัตสร สุขใจธรรม; สิรวิชญ์ จาดป้อม; ดารินทร์ ตันติประเสริฐศรี; ธนภาส หลำเพิกสืบ
2562การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กศศิพิมล ประพินพงศกร; จิรสุตา คุณติรานนท์; ฉัตรทริกา อิทธิอนันต์กุล; ชัชชัย ปานปรีดา; บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์; กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์