Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03การรับสารสนเทศด้านบัญชีครัวเรือนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอรทัย วารีสอาด; วินิตยา สมบุญ
2564การพัฒนาสื่อคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; กชวรรณ วรรณปะ; จันทกานต์ กฤตยภูษิตพจน์; กมลชนก สังข์เจริญ; ชนนิกานต์ เปียใย; ศุภกร หมื่นพรมไพร; ณัฐธยาน์ อุทัยเรือง; อรไพลิน คงภักดี; นิชาภา ศรีม่วง
2563การรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์หอสมุดกลาง ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; จริยาภรณ์ อ่อนตา; ทิพยาภรณ์ อร่ามศรี; ธัญรดา สาครเจริญ; ปวีณ์กร ประกอบการ; เปมิกา เจิ้ง; พรนัชชา ฉันทโร; พรรณภัทร ปายเดี่ยว; อรวลันธ์ สุรารักษ์วงษ์วีระ; สุวัจณา แจ่มช้อย