Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ของสานักหอสมุดกลาง มศวกชกร เจริญศิลป์; ณัฐฐิณี ซ่อนกลิ่น; ปุณณิศา งิ้วราย; พรรษวรรณ วิวุฒิ; มาริษา มารอบี
2562รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; กชกร เจริญศิลป์; ณัฐฐิณี ซ่อนกลิ่น; ณัฐวุฒิ ตัณฑุมาศ; ธีรภัทร แผ่นภาษิต; ปุณณิศา งิ้วราย; พรรษวรรณ วิวุฒิ; พัทธนันท์ คุปติรุจีมานัส; มาริษา มารอบ
2562การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีในกลุ่มคน Gen Xศศิพิมล ประพินพงศกร; กชกร เจริญศิลป์; ณัฐฐิณี ซ่อนกลิ่น; ปุณณิศา งิ้วราย; พรรษวรรณ วิวุฒิ; มาริษา มารอบี