กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2361
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง: วัชราภรณ์ อมรศักดิ์
จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2361
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubMD-Conference Proceedings

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.70 -Watcharaporn-BSRI-1-56-P-J.pdf8.86 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น