Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 12
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2014-08-27กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร์วิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์; ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์
2014-09-10ตลาดย้อนยุคสามชุก : การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตอำนาจ เย็นสบาย; ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์; สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์; โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล
2014-09-03ภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนพรธาดา สุวัธนวนิช; ดวงเด่น บุญปก; ภัทรขวัญ ทองเถาว์
2014-09-04โขน : ศิลปะประจำชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัยสุรพล วิรุฬห์รักษ์; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วิรุณ ตั้งเจริญ; ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
2014-09-03ทัศนศิลป์เพื่อชีวิต : กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินอีสานวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; อำนาจ เย็นสบาย; ณัฐนนต์ สิปปภากุล
2014-08-27กระบวนการเรียนรู้ศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ของไทยวิรุณ ตั้งเจริญ; วิชัย วงษ์ใหญ่; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ปัญญา เทพสิงห์
2014-08-27เรียลลิตี้โชว์ในประเทศไทยวิรุณ ตั้งเจริญ; ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์; กิติมา สุรสนธิ; สามมิติ สุขบรรจง
2014-09-03วัฒนธรรมการห่อของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรีวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; จุลทัศน์ พยาฆรานนท์; ชาติชาย อนุกูล
2014-08-27การสร้างภาพความเป็นหญิงในนวนิยายไทย สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; รื่นฤทัย สัจจพันธุ์; อาทิตยา จารุจินดา
2014-09-03ผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นไทยร่วมสมัยวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; อโนทัย ชลชาติภิญโญ; รวิเทพ มุสิกะปาน