Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องหางหงส์ ธงตะขาบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล; สินินาฎ ทองวัฒนา
2014-08-27การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติต่อการเรียนศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning Process) ของบรูเนอร์วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ชมพูนุท จวบบุญ
2014-09-25ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการออกแบบลายผ้าทอตามภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; อลิสณา อนันตะอาด
2014-09-10การพัฒนาสาระการเรียนรู้ศิลปะเพิ่มเติม เรื่อง จิตรกรรมบาติกสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยองสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; กำธร ดิษธรรม
2014-12-29ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์ไทยในยุคประวัติศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; ภทรพรรณ กุมภีร์