Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-05-09การศึกษาความสามารถในการระบายน้ำของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ด้วยโปรแกรม EPASWMM 5ชาญวิทย์ สายหยุดทอง; ปฏิพัทธ์ ประชันกลาง; ศิรวิทย์ ศรีกอก
2018-05-09การศึกษาเปรียบเทียบแรงเฉือนที่ฐานจากแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบสะพานในประเทศไทยภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด; ใหม่ แก้วอุดร; พงศภัค เทพไชย; ศุภกิตต์ ฤทธิศาสตร์
2018-05-09การจัดการการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)วสันต์ ธีระเจตกูล; ธนวัฒน์ จันทร์เขียว; สันติสุข ฐานคร
2018-05-09การปรับปรุงสมบัติชั้นรองพื้นทางถนนด้วยน้ำยางพาราสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; ทัศดนัย ภาษิต; ไกรสร หงษ์ฤทัย; ณัฐพงษ์ สาใจ
2018-05-07การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้านทานต่อการแตกหักของฟันรักษารากที่มีขนาด คลองรากฟันกว้าง เมื่อใช้เดือยไฟเบอร์จำนวนต่างๆ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM)ศุภชัย สินถาวร; นิชาพัฒน์ วราเสฏฐ์รัตน
2018-05-07การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะเศษอาหารในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) เพื่อประเมินศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสุธิดา ทีปรักษพันธุ์; บรรพต นิวแมน; จิรานุช ขาวสอาด; เขมจิรา สอนดี
2018-05-07การศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านการจราจรระดับจุลภาคสำหรับพื้นที่บริเวณตลาดองครักษ์ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์; วรกมล ศรีใหม่; เจตน์ ธรรมจิต; ศิริธนา แก้วแหวน
2018-05-07ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของฝุ่นละอองกับยานพาหนะแต่ละกลุ่มบริเวณตลาดองครักษ์ปรารถนา ประชานุรักษ์; ดุลยวัต ศรีสุโข; ภีมวัจน์ ทองปอน; สมบัติ แสงธรรมวุฒิ
2018-05-07การประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลสารสนเทศอาคารในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้นสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; ชนิดา โภชนุกูล; ปาริณี พงษ์สุวรรณ
2018-05-10การตรวจสอบมาตรฐานงานระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศของอาคารสูงอย่างง่าย กรณีศึกษาอาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสฎฐา ศาสนนันทน์; ณน่าน สอนพรหม; ธิติพันธ์ มัคราช; นพสิทธิ์ มาขุนทด