Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-13การศึกษาความหนาแน่นของดินบดอัดในการต้านทานความชื้นธนาดล คงสมบูรณ์; อุกฤษฏ์ กันทะวัง; เฉลิมพล แสงฤทธิ์
2014-01-11การศึกษาวิธีการหาค่ากำลังรับแรงเฉือนตรงของดินแบบ Multi stage direct shear testธนาดล คงสมบูรณ์; ชนิตา สังข์ศิริ; ชวลิต นาแพร่; ชัยยุทธ ขี่ทอง
2014-01-24การทดสอบความแข็งของดินด้วยเครื่องมือทดสอบความแข็งของดินแบบใช้สปริงธนาดล คงสมบูรณ์; อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล; กรีพล นิ่มทอง; นพพงษ์ กล้าหาญ
2014-06-13การจำลองดินสู่สภาพเดิมเพื่อการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมธนาดล คงสมบูรณ์; วรากร ไม้เรียง; ศราวุธ โกวเครือ; ฉัตรชัย ชุติเชาวน์
2014-02-15การทดสอบหาความซึมน้ำของดินลูกรังโดยเครื่องมือหาความซึมน้ำของดิน และวิธีเพิ่มความดันน้ำด้วยเครื่องอัดความดันอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; จตุพร เมืองทอง; สมชาติ คงศรี
2014-06-13การศึกษาคุณสมบัติของทรายผสมน้ำยางธรรมชาติธนาดล คงสมบูรณ์; พิสิทธิ์ ขันติวัฒนะกุล; เกียรติศักดิ์ แซ่ลี้; สฤษดิ์ สุขสุคนธ์
2014-01-11การศึกษากำลังรับน้ำหนักด้วยแบบจำลองชั้นดินเสริมเสาดินซีเมนต์ธนาดล คงสมบูรณ์; สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; จิตติ กิจบำรุง; เอกชัย กาญจนอุดม
2014-06-13การศึกษาเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือนของดินที่่ปนเปื้อนสารรักษาเสถียรภาพหลุดเจาะระหว่างสารละลายเบนโทไนท์และสารละลายโพลิเมอร์ธนาดล คงสมบูรณ์; ชัยสิทธ์ ยกเต้ง; เอกศักดิ์ บุญช่วย
2014-06-12การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุในชั้นดินเดิม, รองพื้นทาง และพื้นทางที่ใช้ในการก่อสร้างถนนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์ จังหวัดนครนายกอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; กิตติศักดิ์ ชลธวัช; ศราวุฒิ บุตรโคตร; สมชาย พรหมบุญแก้ว
2014-06-12การวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการหาค่าพิกัดเหลวโดยวิธี Casagrande กับวิธี Cone Penetrometerธนาดล คงสมบูรณ์; ธีรวัฒน์ เกตุหอม; มนตรี ละอองเอก