Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-08-28เครื่องปรับสภาวะน้ำธานี ทับทิมโต; กิตตินันท์ คงสืบชาติ; ทรงกรด ศัลย์วิเศษ
2013-08-28อิทธิพลของระยะเวลากักเก็บต่อประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของระบบการย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนร่วมกับถังกรองไร้อากาศธานี ทับทิมโต; ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์; ทรงพล ครามโกมุท; ภาณุทัต จิรานนท์; อำนวย จันทนุพงศ์
2013-08-28การออกแบบและหาประสิทธิภาพของเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์; ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์; เพลิน อุดคำมี; ประพิศลา เทพสิทธา; พจนา รจเรขอำไพ
2013-12-17การศึกษาและออกแบบระบบกำจัดสีของน้ำเสียจากโรงงานผลิตสีย้อมผ้าโดยวิธี dissolved-air flotationศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์; สมชาย เอื้อพิพัฒนากุล; ธนกร มหานนทฤทธิ์
2013-12-17การบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์องครักษ์ ด้วยถังหมักต้นแบบยูเอเอสบีสมชาย เอื้อพิพัฒนากุล; ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์; ทรงชัย อัครปฐมกุล
2013-12-17การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด้วยวัชพืชน้ำในคลองรังสิต-นครนายกธานี ทับทิมโต; กิติโรจน์ หวันตาหลา; ปาริกชาติ แก้วมณี; วลัยลักษณ์ ชมภูสาร; วิมลพรรณ พงษาคำ
2014-03-11การบำบัดน้ำสีด้วยโอโซนโดยใช้ reactor ชนิด bubble columเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ; ธีรวิทย์ ทับทอง; นพศลย์ ศิริจีระชัย; สุรชัย ดัชถุยาวัตร; อาณัติ อธิราษฎร์ไพศาล
2013-08-28การออกแบบระบบบำบัดน้ำธานี ทับทิมโต; กาญจนา สมุหวิญญู; ธนากาญจน์ วัยวัฒนะ
2013-08-28อิทธิพลของระยะเวลากักเก็บต่อประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยระบบแผ่นหมุนชีวภาพแนวดิ่งร่วมกับถังเติมอากาศทรงพล ครามโกมุท; นิเวศน์ สุวรรณศรี; ณัฐพล เอี่ยมอ้น; โยธิน รักยงค์
2014-03-11การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานกระดาษด้วยโอโซนร่วมกับวัสดุแพคกิ้งเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ; ธีรวิทย์ ทับทอง; กรรณิการ์ รักกิจ; นพรัตน์ ชูยิ่งสกุลทิพย์; พิรอร ไชยแขวง