กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1999
ชื่อเรื่อง: การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลโดยใช้ไมโครโทรลเลอร์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เวคิน ปิยรัตน์
พินิจ เทพสาธร
เกษวรา ชนะพาห์
ธะนะ เจริญพร
ภาสิต สิงห์สกุล
วันที่เผยแพร่: 22-กัน-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1999
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EleEng-Bachelor's Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PRO548.pdf26.05 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น