Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 109
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2013-11-28การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; คงรัฐ นวลแปง
2013-11-28การตรวจสอบความเท่าเทียมกันของการวัดบนพื้นฐานทฤษฎีการทดสอบแบบคะแนนจริงสัมพันธ์และทฤษฎีการตอบข้อสอบบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ผจงจิต อินทสุวรรณ; มิ่ง เทพครเมือง
2013-11-28การประมาณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบตามโมเดลคะแนนจริงสัมพันธ์ และโมเดลโลจีสติก 3 พารามิเตอร์บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; องอาจ นัยพัฒน์; สุรชัย มีชาญ; กิตติศักดิ์ นิวรัตน์
2014-09-03การศึกษาการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี)สุวพร เซ็มเฮง; ชวลิต รวยอาจิณ; วชิรวิชญ์ ทองคำ
2012-11-11การศึกษาปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษาของโรงเรียนและการเสริมพลังการสอนโดยใช้การประเมินเป็นฐานของครูประจำชั้นเรียนที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3องอาจ นัยพัฒน์; ละเอียด รักษ์เผ่า; สาลินี ปราณีสร
2012-11-11การศึกษาปัจจัยด้านสติปัญญาและไม่ใช่สติปัญญาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2สุวพร เซ็มเฮง ;; ละเอียด รักษ์เผ่า; อรวรรณ อ่อนสิงห์
2012-11-10ผลของการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีต่อทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชูศรี วงศ์รัตนะ ;; นิภา ศรีไพโรจน์; นรินทร์ธร ผาริการ
2012-11-10ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการกำกับตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1ชูศรี วงศ์รัตนะ ;; นิภา ศรีไพโรจน์; สลิลภรณ์ สุตารักษ์สนธิสุต
2012-11-11การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำปริญญานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสกสรรค์ ทองคำบรรจง ;; นิภา ศรีไพโรจน์; สมใจ ธนเกียรติมงคล
2012-11-07การพัฒนาแบบวัดจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชูศรี วงศ์รัตนะ ;; ระวีวรรณ พันธ์พานิช; สาธิตา สำราญรมย์