Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-04การศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนรู้และความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มกรุงธนบุรีเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครสุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; เยาวลักษณ์ ดุกขุนทด
2014-09-04ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1สุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; ผกาทิพย์ รันสูงเนิน
2014-09-04ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชูศรี วงศ์รัตนะ; ระวีวรรณ พันธ์พานิช; สุรีพร เปรมปรีดิ์