Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 62
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2013-07-08การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมจารุวรรณ สกุลคู; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; ราชันย์ บุญธิมา; ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย
2012-11-28ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงอัจฉรา วัฒนาณรงค์ ;; อรรณพ โพธิสุข; กุลนันท์ แซ่ลิ้ม
2012-11-28แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจารุวรรณ สกุลคู ;; สุชาดา สุธรรมรักษ์; ฐากูร ปาละนันทน์
2012-11-28ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อัจฉรา วัฒนาณรงค์ ;; จารุวรรณ สกุลคู; แสงแข โคละทัต
2012-11-28การศึกษาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุชาดา สุธรรมรักษ์ ;; อรรณพ โพธิสุข; ทิพวรรณ เดชสงค์
2012-11-28การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรอัจฉรา วัฒนาณรงค์ ;; นิภา ศรีไพโรจน์; นิรมล สุวรรณโคตร
2012-11-28ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจารุวรรณ สกุลคู; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; อรทัย แก้วทิพย์
2012-11-21ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจารุวรรณ สกุลคู;; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; อรทัย แก้วทิพย์
2012-11-28ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจารุวรรณ สกุลคู ;; สุชาดา สุธรรมรักษ์; สุพรรษา แป้นกลัด
2012-11-28การศึกษาเจตคติต่อวิชาดนตรีไทยของนักศึกษาคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ ;; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; กิตติ อัตถาผล