Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03ศึกษาผลการใช้โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์; ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร; มนัสนันท์ จุ่นบุญ
2014-09-04การศึกษาผลการใช้โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์ตามรูปแบบการแก้ปัญหา Discover (Discover Curriculum Model) ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์; ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร; วิชุดา แดนเมือง
2014-09-04การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ สำหรับเด็กอายุ 8 - 10 ปีอูษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์; ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร; อุษาวดี ณ พัทลุง