Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ทัศนธาติที่ใช้กับงานจิตรกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับช่วงชั้นที่ 2บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ปัทมาวดี เจริญสุข
2012-11-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้ภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง วลีและประโยค สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2เกษม บุญส่ง; นวพล สังฆคุณ
2012-12-02ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบการฝึกและปฏิบัติกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมการศึกษาจำลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กุศล อิศดุลย์; จิราภรณ์ บุญส่ง; เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์
2012-11-30การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมฤทธิชัย อ่อนมิ่ง; ศิริพร หงษาครประเสริฐ
2012-12-02การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สมาธิสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ชญานิน อดิศักดิ์เดชา
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องวัฏจักรของสารในระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; นันทวัน แย้มบาง
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; สิทธิพร พุทธสุวรรณ์
2014-09-03การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องกราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; นพวรรณ ตันจ้อย
2014-09-10การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องแผนภาพโครงเรื่องลำดับเหตุการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ชฎาทิพย์ ศรพรหม
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; ธนัญชัย พงษ์จิระศักดิ์