Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 191
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2012-08-16การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบชุติมา วัฒนะคีรี;; ราชันย์ บุญธิมา; วิภาณีย์ จิรธรภักดี
2012-08-17การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ชุุติมา วัฒนะคีรี;; ราชันย์ บุญธิมา; ปิยะมาศ อาจหาญ
2012-11-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STADชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; สุกัญญา พิทักษ์
2012-11-10การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค[จิ๊กซอว์]ชุติมา วัฒนะคีรี; ราชันย์ บุญธิมา; ธีรวัฒน์ ผิวขม
2013-10-02การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์สนอง ทองปาน; ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์; สกล ขุขันธิน
2012-11-14ผลของการสอนแบบปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; รัตนาภรณ์ กุมผัน
2013-10-02การพัฒนาชุดการเรียนเรื่องป่าชายเลน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการบังอร พานทอง; สุนันทา มนัสมงคล; ขวัญตา ทองใบ
2012-11-10การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LTชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; วิชชุดา อ้วนศรีเมือง
2012-11-08การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)ชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; ธนวรรณ อิสโร
2012-11-10ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการเชื่อมโยง และความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติฉวีวรรณ เศวตมาลย์; ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ; เจริญขวัญ นำพา