Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-08-16การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบชุติมา วัฒนะคีรี;; ราชันย์ บุญธิมา; วิภาณีย์ จิรธรภักดี
2012-11-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STADชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; สุกัญญา พิทักษ์
2012-11-10การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LTชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; วิชชุดา อ้วนศรีเมือง
2012-11-08การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)ชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; ธนวรรณ อิสโร
2012-11-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธ่ยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; ธัญชนก โหน่งกดหลด
2012-11-19ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเรื่องกำหนดการเชิงเส้น และความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ฉวีวรรณ เศวตมาลย์; สุกัลยา อุบลรัตน์
2012-11-16การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคดิวิซึมกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; สมกมล กาญจนพิบูลย์
2012-11-25การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 4 MATชุติมา วัฒนะคีรี; วิภารัตน์ วงศ์อยู่
2014-07-16การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิก เรื่อง การคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานครขจรศรี ชาติกานนท์; นพดล ฉลาดดี
2014-09-25ผลของการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สมชาย ชูชาติ; สิรินทรา มินทะขัติ