Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 18
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2014-08-28แนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง สำหรับนักศึกษานอกระบบกัมปนาท บริบูรณ์; ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ; วระศิลป์ คงดี
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาลโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและสุนทรียสนทนาวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; สุวัฒน์ วัฒนวงศ์; ทัศนีย์ ทองประทีป; เติมทรัพย์ จั่นเพชร
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; นิภา ศรีไพโรจน์; อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล
2014-09-25ความพึงพอใจของผู้ใหญ่วัยทำงานต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาสาขาในเขตบริการและการขาย 6 กรุงเทพมหานครวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; ดุสดี เกษมมงคล
2014-09-10การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมกัมปนาท บริบูรณ์; วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; กฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์
2014-08-28แรงจูงใจในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของนักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์; จินตนา ไทธานี
2012-12-02แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกโรงเรียนในการจัดการศึกษาเทียบเท่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสนอง โลหิตวิเศษ; กัมปนาท บริบูรณ์; วินัย แต่งแก้ว
2014-12-29การใช้เหตุผลวิบัติในการโต้แย้งบนเว็บบอร์ดศิริพร ปัญญาเมธีกุล; นิพัทธ ผึ้งไผ่งาม
2014-12-29วาทกรรมการคุกคามทาเพศในชีวิตประจำวัน การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ศิริพร ปัญญาเมธีกุล; รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา
2013-11-28การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสุนนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสาวนีย์ เลวัลย์; สุวัตน์ วัฒนวงศ์; ทิพา เทพอัครพงศ์; วารุณี อัศวโภคิน