กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15301
ชื่อเรื่อง: Hyperdynamic circulation in portal hypertension: A comparative model of arterio-venous fistula
ผู้แต่ง: Wattanasirichaigoon S.
Gordon F.D.
Resnick R.H.
Keywords: beta adrenergic receptor blocking agent
nitric oxide synthase inhibitor
animal experiment
animal model
article
cardiomyopathy
controlled study
heart output
hemodynamics
nonhuman
portal hypertension
portal vein blood flow
priority journal
rat
Animalia
Fistula
วันที่เผยแพร่: 2000
บทคัดย่อ: Complications of portal hypertension remain perplexing physiologic phenomena in the understanding of shunt hemodynamics with multiple theories. Hyperdynamic circulation was also found in sepsis, chronic anemia and arterio-venous (A-V) fistula which relate to an increase in nitric oxide. We hypothesize that portosystemic collaterals may mimic an A-V fistula in which the high-pressure portal blood connects with the lower pressure systemic venous circulation. Although these collaterals decompress the portal circulation, a number of secondary hemodynamic phenomena occur which increase portal blood flow and tend to counteract the portal hypotensive effect of the portosystemic shunt. The consequent increases in cardiac output and portal blood flow perfuse the compromised liver. As portal blood flow increases, collateral flow increases and is nearly totally shunted in the systemic circulation. This shunt may eventually introduce a vicious cycle of hyperdynamic circulation into a compromised host. Ultimately, high-output cardiac failure occurs, leading to cirrhotic cardiomyopathy. (C) 2000 Harcourt Publishers Ltd.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0033868262&doi=10.1054%2fmehy.1999.1034&partnerID=40&md5=0e05cadc9fadf30096648327b36398f0
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15301
ISSN: 3069877
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น