กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15282
ชื่อเรื่อง: Seizure threshold rise during electroconvulsive therapy in schizophrenic patients
ผู้แต่ง: Chanpattana W.
Buppanharun W.
Raksakietisak S.
Somchai Chakrabhand M.L.
Keywords: adult
article
device
electroconvulsive therapy
electroencephalogram
female
human
major clinical study
male
priority journal
schizophrenia
seizure threshold
Adult
Age Factors
Electroconvulsive Therapy
Electroencephalography
Female
Follow-Up Studies
Humans
Male
Recurrence
Schizophrenia
Seizures
Sex Factors
Treatment Outcome
วันที่เผยแพร่: 2000
บทคัดย่อ: A rise in seizure threshold during a course of electroconvulsive therapy (ECT) has been demonstrated in patients with depression and mania, but no information has been available as to whether the same result occurs in schizophrenia. Ninety-three patients with schizophrenia underwent estimation of the seizure threshold by the dose-titration method, at the first and second, seventh, fourteenth, and twentieth treatments over an index ECT course. The 3-week stabilization period was used as a response criterion. Eighty-six patients (92%) showed a rise in threshold. The magnitude of increment was 269 ± 244%. The rise in seizure threshold could be predicted by the number of treatments, initial seizure threshold and EEG seizure duration, and these factors explained 42% of the variance. (C) 2000 Elsevier Science Ireland Ltd.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0034715154&doi=10.1016%2fS0165-1781%2800%2900186-4&partnerID=40&md5=cd137ba3844b4e715b0775d0a6d85bd1
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15282
ISSN: 1651781
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น