กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15163
ชื่อเรื่อง: Erratum: Determination of dengue virus serotypes in Thailand using PCR based method (Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health (2003) 34:4 (782, 785))
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Khawsak P.
Phantana S.
Chansiri K.
คำสำคัญ: erratum
error
วันที่เผยแพร่: 2004
บทคัดย่อ: [No abstract available]
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-8444236750&partnerID=40&md5=f770bbd6c2e7f7ab6b99a087efe33c84
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15163
ISSN: 1251562
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น