กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15155
ชื่อเรื่อง: Monoacylglycerols: Glycolipid biosurfactants produced by a thermotolerant yeast, Candida ishiwadae
ผู้แต่ง: Thanomsub B.
Watcharachaipong T.
Chotelersak K.
Arunrattiyakorn P.
Nitoda T.
Kanzaki H.
Keywords: 1 linoleylglycerol
1 oleylglycerol
biosurfactant
dodecyl sulfate sodium
glycerol derivative
monoacylglycerol
silica gel
solvent
triacylglycerol lipase
unclassified drug
surfactant
yeast
article
Candida
Candida ishiwadae
controlled study
enzyme activity
fractionation
fungal strain
fungus culture
fungus isolation
heat tolerance
nonhuman
physiology
plant
yeast
Bioreactors
Candida
Glycerides
Heat
Surface-Active Agents
Thailand
Candida
Candida ishiwadae
Fungi
วันที่เผยแพร่: 2004
บทคัดย่อ: Aims: To isolate and characterize biosurfactants produced by a thermotolerant yeast isolated in Thailand. Materials and Results: Yeast strains isolated from plant material in Thailand were first screened for the ability to produce lipase and biosurfactant. A strain Y12, identified as Candida ishiwadae by physiological tests, survived at 45°C and produced relatively large amounts of biosurfactants. From the culture filtrate of this strain, two glycolipid biosurfactants, a and b, were purified by solvent fractionation, silica gel and ODS column chromatographies. Compounds a and b were determined to be monoacylglycerols; 1-linoleylglycerol and 1-oleylglycerol, respectively. Both compounds exhibited higher surfactant activities tested by the drop collapse test than several artificial surfactants such as sodium dodecyl sulphate. Conclusions: Glycolipid biosurfactants produced by a thermotolerant yeast, C. ishiwadae were characterized to be monoacylglycerols which exhibited high surfactant activities. Significance and Impact of the Study: A thermotolerant yeast strain, C. ishiwadae, could be a potential candidate for producing monoacylglycerols which are useful in industrial applications.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-1542269620&doi=10.1111%2fj.1365-2672.2004.02202.x&partnerID=40&md5=446dc1418bac557c2532406c403a3959
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15155
ISSN: 13645072
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น