กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15142
ชื่อเรื่อง: Cost-effectiveness of exercise training to improve claudication symptoms in patients with peripheral arterial disease
ผู้แต่ง: Treesak C.
Kasemsup V.
Treat-Jacobson D.
Nyman J.A.
Hirsch A.T.
Keywords: article
claudication
controlled study
cost effectiveness analysis
data analysis
human
intermethod comparison
kinesiotherapy
medical literature
nonbiological model
percutaneous transluminal angioplasty
peripheral occlusive artery disease
priority journal
symptomatology
walking
Angioplasty, Balloon
Cost-Benefit Analysis
Exercise Therapy
Female
Follow-Up Studies
Humans
Intermittent Claudication
Lower Extremity
Male
Patient Compliance
Peripheral Vascular Diseases
Program Evaluation
Treatment Outcome
United States
วันที่เผยแพร่: 2004
บทคัดย่อ: Exercise rehabilitation is a proven, yet poorly available, treatment for intermittent claudication, the primary symptom of peripheral arterial disease (PAD). Exercise rehabilitation is effective, non-invasive, and associated with minimal cardiovascular risk in appropriate patients. Percutaneous transluminal angioplasty (PTA), especially of the iliac segment, is an alternative effective treatment for claudication. There are, however, minimal data currently available to compare the cost-effectiveness of these two interventions. We compared the cost-effectiveness of 3- and 6-month exercise programs with that of iliac PTA without stenting, using the incremental cost-effectiveness ratio [ICER = (Cost2 - Cost1)/(Effectiveness2 - Effectiveness1)]. The ICER represented the price of an additional meter walked derived from each treatment based on conservative models of success of each procedure and specific care assumptions. PTA and exercise efficacy data were derived from a literature review and exercise costs were modeled per the current CPT code 93668. Effectiveness was defined as absolute claudication distance (ACD) at 3 and 6 months. Three treatment alternatives were assessed: (1) no treatment, (2) PTA, and (3) exercise rehabilitation. At 3 months, PTA was more effective than exercise therapy and resulted in an additional 38 meters at an additional cost of $ 6719, for an ICER of $177/meter. At 6 months, however, exercise was more effective than PTA, resulting in an additional 137 meters walked, and costs less ($61 less per meter gained). In conclusion, exercise rehabilitation at 6 months is more effective and costs less than PTA, and is therefore cost-saving. The cost-effectiveness and availability of claudication treatments has national implications for future PAD care; however, data to inform these care choices can best be obtained in prospective clinical trials. © Arnold 2004.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-13444267774&doi=10.1191%2f1358863x04vm570oa&partnerID=40&md5=9faf599c653e2114e27ef5f44623a63f
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15142
ISSN: 1358863X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น