กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15012
ชื่อเรื่อง: Effects of Pueraria mirifica, an herb containing phytoestrogens, on reproductive organs and fertility of adult male mice
ผู้แต่ง: Jaroenporn S.
Malaivijitnond S.
Wattanasirmkit K.
Trisomboon H.
Watanabe G.
Taya K.
Cherdshewasart W.
Keywords: diethylstilbestrol
follitropin
herbaceous agent
luteinizing hormone
phytoestrogen
testosterone
water
animal experiment
animal tissue
article
controlled study
drug effect
epididymis
female
genital system
histopathology
hypophysis testis system
hypothalamus hypophysis system
long term care
luteinizing hormone blood level
male
male fertility
mating
mouse
nonhuman
organ weight
pregnancy
priority journal
progeny
Pueraria
Pueraria mirifica
seminal vesicle
sexual behavior
spermatozoon count
spermatozoon motility
testis
testis weight
testosterone blood level
Animals
Diethylstilbestrol
Epididymis
Female
Fertility
Follicle Stimulating Hormone
Genitalia, Male
Histocytochemistry
Luteinizing Hormone
Male
Mice
Organ Size
Phytoestrogens
Pregnancy
Pueraria
Seminal Vesicles
Sperm Count
Sperm Motility
Testis
Testosterone
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: The effects of Pueraria mirifica (PM) on reproductive organs and fertility of adult male mice were investigated. Male mice were divided into four groups (10 mice/group). Groups 1-3 were orally treated with PM at doses of 0 (PM-0), 10 (PM-10), and 100 (PM-100) mg/kg BW/d in 0.2 mL distilled water, and group 4 was subcutaneously injected with 200 μg/kg BW/d of synthetic estrogen diesthylstilbestol (DES). The treatment schedule was separated into two periods: treatment and posttreatment (8 wk for each period). The PM-10 and PM-100 treatments had no effect on testicular weight, sperm number, and serum LH, FSH, and testosterone levels. Only the PM-100 treatment reduced weights of epididymes and seminal vesicle and the sperm motility and viability. Histopathological examination demonstrated that testis, epididymis, and seminal vesicle were normal in all doses of PM treatment. PM-treated males showed no alterations in mating efficiency and on causing pregnancy of their female partners. DES injection impaired all those parameters. Offspring fathered by the PM- and DES-treated males exhibited neither malformations nor change of body weight gains, and the reproductive organ weights of 50-d old pups were in the normal range. The present data clearly demonstrate that a long-term treatment of PM at doses 10 and 100 mg/kg BW/d, via oral route, does not alter a male fertility and a hypothalamus- pituitary-testis axis. Although PM-100 can cause some moderate impairment, no persistent effects were observed. Most of PM-treated mice increased the mating efficiency after stop treatment. © 2006 by Humana Press Inc. All rights of any nature whatsoever reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33845870129&doi=10.1385%2fENDO%3a30%3a1%3a93&partnerID=40&md5=df9e4d41f7aaf57900d74e3c055a6983
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15012
ISSN: 1355008X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น