กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15006
ชื่อเรื่อง: Effect of Pueraria mirifica on the sexual skin coloration of aged menopausal cynomolgus monkeys
ผู้แต่ง: Trisomboon H.
Malaivijitnond S.
Cherdshewasart W.
Watanabe G.
Taya K.
Keywords: phytoestrogen
plant extract
aging
animal
article
drug effect
female
Macaca
Macaca fascicularis
menopause
metabolism
pathology
Pueraria
skin
skin pigmentation
Aging
Animals
Female
Macaca fascicularis
Menopause
Phytoestrogens
Plant Extracts
Pueraria
Skin
Skin Pigmentation
Macaca
Macaca fascicularis
Pueraria
Pueraria mirifica
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: To investigate the estrogenic effect of Pueraria mirifica (PM), a Thai herbal plant that contains many phytoestrogens, sexual skin coloration was studied in cynomolgus monkeys. Aged menopausal monkeys were divided into three groups. Each group (n=3) was fed 10, 100, or 1,000 mg of PM daily. The treatment schedule was divided into three periods, a 30-day pre-treatment period, 90-day treatment period, and 60-day post-treatment period. The results show that the sexual skin exhibited reddish coloration within 24 h after PM-treatment and remained this way for the first half of the PM-feeding period. The changes in sexual skin coloration were not dose-dependent. The present results indicate that PM had estrogenic action by increasing reddish sexual skin coloration in aged menopausal monkeys.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33748667067&doi=10.1262%2fjrd.18019&partnerID=40&md5=8ba047c216a1af4309bd08419c9d579e
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15006
ISSN: 9168818
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น