กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14952
ชื่อเรื่อง: Effect of daily treatment with Thai herb, Kaempferia parviflora, in Hershberger assay using castrated immature rats
ผู้แต่ง: Trisomboon H.
Watanabe G.
Wetchasit P.
Taya K.
Keywords: corticosterone
follitropin
luteinizing hormone
plant extract
progesterone
testosterone
animal
article
bioassay
blood
body weight
dose response
drug effect
eating
male
male genital system
medicinal plant
methodology
orchiectomy
organ size
rat
Thailand
Wistar rat
Zingiberaceae
Animals
Biological Assay
Body Weight
Corticosterone
Dose-Response Relationship, Drug
Eating
Follicle Stimulating Hormone
Genitalia, Male
Luteinizing Hormone
Male
Orchiectomy
Organ Size
Plant Extracts
Plants, Medicinal
Progesterone
Rats
Rats, Wistar
Testosterone
Thailand
Zingiberaceae
Glans
Kaempferia parviflora
Rattus
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: The aim of the present study was to investigate the testosterone-like effect of Kaempferia parviflora (KP). Castrated immature rats were randomized and divided into two groups (control and KP-treatment groups). The rats (n=7-8) were treated daily for 5 days by oral route with water in the control group and 1,000 mg/kg of KP in the treatment group. All rats were decapitated 24 h after their last dose and then blood samples were collected for assay of serum FSH, LH, testosterone, progesterone and corticosterone levels. The seminal vesicles plus coagulating glands, ventral prostate, levator ani muscle plus bulbocavernosus muscle, glans penis, kidneys and the adrenal glands were collected and weighed for organ wet weight. Body weight and weight of food intake were recorded throughout the study period. The results show that relative body weight gain in the KP-treatment group was significantly increased 24 and 48 h after the first dose (P<0.05) and then was indistinguishable from the control group. There were no significant differences in the relative reproductive and non-reproductive organ weights between the groups, although all organ weights, except for the glans penis, tended to increase in the KP-treatment group. The serum testosterone levels were significantly increased in the KP-treatment group. There were no significant differences in the serum FSH, LH, progesterone, or corticosterone levels between the groups, even though the serum progesterone level tended to increase and serum LH level tended to decrease in the KP-treatment group. The present study indicates that KP has no testosterone-like effect on reproduction in male rats.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34248340060&doi=10.1262%2fjrd.18092&partnerID=40&md5=d057d6171658762f518aaf6a95ea4f3a
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14952
ISSN: 9168818
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น