กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14890
ชื่อเรื่อง: Biodiversity of thermotolerant Bacillus sp. producing biosurfactants, biocatalysts, and antimicrobial agents
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pakpitcharoen A.
Potivejkul K.
Kanjanavas P.
Areekit S.
Chansiri K.
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Thermotolerant bacteria isolated from soil and water samples taken from 76 hot springs in Thailand were investigated for their biosurfactant, biocatalytic, and antimicrobial properties. DNA samples purified from 148 pure isolates were PCR amplified using primers specific for the 16S rDNA hypervariable region of the genus Bacillus. The DNAPAR phylogenetic tree clearly demonstrated that these isolates were related to Bacillus niacini, B. korensis, B. firmus, B. flexus, B. megaterium, B. pumilus, B. licheniformis, B. subtilis, B. fusiformis, Oceanobacillus picturae, Anoxybacillus gonensis, Aneurinibacillus thermoaerophilus, and Anoxybacillus flavithermus. Determination of their biosurfactant properties using the oil spreading technique indicated that B. megaterium (SR8.5), B. licheniformis (CM8.2), and B. pumilus (SR4.4) possessed the highest biosurfactant activity. In addition, lipase, cellulase, and xylanase activities were detected from B. megaterium (CP1, SR8.5), B. pumilus (PR3.2), and B. licheniformis (CM1.1, LP3, MH11.3, LP3, NN2.3, PR2.3, PR2.2, PT1.2). While B. subtilis (CM3.3, CM14.1) had the highest cellulase activity, most isolates showed either undetectable or relatively low lipase and xylanase activities.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-58649083927&doi=10.2306%2fscienceasia1513-1874.2008.34.424&partnerID=40&md5=776041a4bcbe9830ac15c6c418e04d36
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14890
ISSN: 15131874
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SCOPUS 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น