กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14833
ชื่อเรื่อง: Oral administration of Kaempferia parviflora did not disturb male reproduction in rats
ผู้แต่ง: Trisomboon H.
Tohei A.
Malaivijitnond S.
Watanabe G.
Taya K.
Keywords: follitropin
luteinizing hormone
plant extract
animal
article
blood
body weight
chemistry
comparative study
drug effect
eating
evaluation
male
oral drug administration
organ size
plant root
randomization
rat
reproduction
sexual behavior
Wistar rat
Zingiberaceae
Administration, Oral
Animals
Body Weight
Eating
Follicle Stimulating Hormone
Luteinizing Hormone
Male
Organ Size
Plant Extracts
Plant Roots
Random Allocation
Rats
Rats, Wistar
Reproduction
Sexual Behavior, Animal
Zingiberaceae
Glans
Kaempferia parviflora
Rattus
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: To investigate the androgenic effect of Kaempferia parviflora (KP), a Thai herbal plant, adult male rats were randomized into control and KP-treatment groups. Rats were treated orally with water in the control group and with 1,000 mg/kg/day of KP in the treatment group for 45 days. Blood samples were collected on days 10, 20, 30 and 45 for measurement of the serum follicle stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), testosterone, progesterone and corticosterone levels. The reproductive and non-reproductive organs were dissected on day 45 and weighed. Mating behavior was also observed on days 20 and 30. Body weight was measured throughout the study period. The results showed that KP induced an increase in body weight compared with the controls. There were no significant differences in the weights of either reproductive (testis, seminal vesicle plus coagulating gland, levator ani muscle plus bulbocarvernosus muscle and glans penis, except the prostate gland) or non-reproductive organs (kidney, adrenal gland and gastracnemius muscle). There were no significant differences in serum levels of either FSH or LH between the two groups. The serum testosterone and progesterone levels were insignificantly lower in the KP group during the first 30 days. The serum corticosterone levels in the KP group were lower than those in the controls throughout the study period and were significantly low on days 20 and 30. There were no significant changes in mating behavior in the rats treated with KP. Although KP affected the body weight and serum corticosterone level, it did not affect mating behavior, reproductive and non-reproductive organ weights or hormones related to the reproductive system in the adult male rats. Therefore, we conclude that the testosterone-like effect of KP did not disturb the hypothalamic-pituitary-testicular axis or male reproduction.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-55849098119&doi=10.1262%2fjrd.20028&partnerID=40&md5=44f4f7e7a2270b6957a65a134cf05690
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14833
ISSN: 9168818
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น