กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14573
ชื่อเรื่อง: The technique and outcome of peritoneal dialysis catheter revision.
ผู้แต่ง: Songtish D.
Akranurakkul P.
Changsirikulchai S.
Keywords: aged
article
catheterization
chronic kidney failure
equipment
female
human
indwelling catheter
instrumentation
laparoscopy
male
methodology
middle aged
peritoneal dialysis
postoperative complication
survival rate
Thailand
time
treatment outcome
university hospital
Academic Medical Centers
Aged
Aged, 80 and over
Catheterization
Catheters, Indwelling
Equipment Failure
Female
Humans
Kidney Failure, Chronic
Laparoscopy
Male
Middle Aged
Peritoneal Dialysis
Postoperative Complications
Survival Rate
Thailand
Time Factors
Treatment Outcome
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: Tenchkhoff catheter malposition is a significant cause of technical failure in patients with peritoneal dialysis (PD). Many surgical revised techniques have been reported including wire manipulation and laparoscopy. The objective of the present study was to report the outcome of surgical revised technique for catheter malposition in patients with PD. The data of one hundred and twenty three patients with peritoneal dialysis at the HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center were reviewed. The Tenchkhoff catheters were revised in ten patients who had delayed outflow drainage and failed with nonsurgical treatment. The outcome of catheter placement and revision were reported. The longest catheter survival time in the authors' patient was 71 months. The Tenchkhoff catheters were revised successfully in ten patients. The positions of exit sites were not changed. The immediate postoperative complication was not found. The second revision of Tenchkhoff catheter was performed in three patients. Five patients died from other causes not related to the catheter malposition, one patient was referred to another hospital, and four patients had still undergone CAPD. The authors catheter-revised technique is safe, simple, straightforward and no special instrument needed therefore it is suitable to be practiced in Thailand.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84855560573&partnerID=40&md5=c7143714faca35676c0ad7a9b0c9f3da
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14573
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น