กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14405
ชื่อเรื่อง: The neuroprotective effects of voluntary exercise in a restraint stress model
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Jongkamonwiwat N.
Krityakiarana W.
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: Cell damage and cell generation can be altered in a stressed and exercised brain. However, it is not known whether voluntary exercise can prevent cell damage or cell death in stress situations, especially in the striatal region. To address this question, male Sprague-Dawley rats (3 months old) were separated into three groups (sedentary, restraint stress, and voluntary exercise+restraint stress groups). The stress circumstances were restraint stress, light stress, and tilt cage. To assess cell damage, staining for the heat shock protein (HSP90) was undertaken and the numbers of cells showing positive HSP90 expression were counted. Neurogenesis was investigated by staining for nestin markers. The restraint stress effects were assessed by determining the number of HSP90 expressed cells produced in the dorsal striatum. A significant difference was found when the number of HSP90 positive cells in the restraint stress and the voluntary exercise+restraint stress groups were compared to those in the sedentary control group. In both experimental conditions there was neurogenesis in the striatal area. However, the group that received voluntary exercise presented a significantly higher number of nestin-expressing cells over the restraint stress group. Voluntary exercise might have an adaptive effect on neurogenesis in terms of replenishing the cellular stressed neurons but it has no effect on ameliorating the level of stress marker. The evaluation of the effects of voluntary exercise on neurogenesis in the striatal region in the stressed model might contribute to a better understanding of beneficial interventions in movement disorders related to patients with depression. Copyright © 2005 ScienceAsia.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84870831045&doi=10.2306%2fscienceasia1513-1874.2012.38.250&partnerID=40&md5=a8ae9bc0b33a8a64d7296df1446d4952
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14405
ISSN: 15131874
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น