กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14209
ชื่อเรื่อง: Rapid orocecal transit time in obese children measured by hydrogen breath test
ผู้แต่ง: Rerksuppaphol S.
Rerksuppaphol L.
Keywords: lactulose
adolescent
appetite
article
body mass
child
clinical article
controlled study
cross-sectional study
female
gastrointestinal motility
hip circumference
human
hydrogen breath test
intestine transit time
male
obesity
preschool child
school child
scoring system
visual analog scale
Adolescent
Body Mass Index
Breath Tests
Chi-Square Distribution
Child
Cross-Sectional Studies
Female
Gastrointestinal Transit
Humans
Hydrogen
Lactulose
Male
Obesity
Statistics, Nonparametric
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: Background: Gastrointestinal motility may correlate with an unusual nutritional status, such as obesity. The orocecal transit time (OCTT) is one parameter of GI motility. Objective: The primary objective of the present study was to compare OCTT in obese and non-obese children; secondary objectives were to assess the correlation between OCTT and body mass index (BMI) or appetite score. Material and Method: A cross-sectional study was conducted in 44 children. Twenty-one obese and 18 non-obese children were included in the final analysis. Demographic data and anthropometric parameters were collected. The breath hydrogen test (BHT) using lactulose was performed to determine OCTT. Appetite score using visual analog scale was measured at the beginning and end of the present study. The difference between these scores was attributed as an increase of appetite. Student t-test and Chi-square test were employed to compare the differences between groups. Pearson's correlation was used to measure the correlation between parameters. Results: Mean OCTT in obese children was significantly faster than in non-obese children (70.0 versus 81.1 min, respectively; p-value = 0.005). The increases of appetite score during study were not significantly different between obese and non-obese children (4.3 vs. 2.9; p-value = 0.19). OCTT was significantly associated with BMI in the inverse manner (r = -0.51; p-value = 0.001), but was not significantly correlated with the appetite score (r = -0.24; p-value = 0.15). Conclusion: OCTT in obese children was faster than in non-obese children. OCTT was moderately inversely correlated with the BMI, and had a trend to negative correlation with the appetite score, though without reaching a significant value.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84876905294&partnerID=40&md5=caf667608ac8c8951c1c5d3f9ec57b73
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14209
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น