กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14126
ชื่อเรื่อง: Optimal cut-off points of weight for height, waist circumference and waist-to-height ratio for defining overweight and obesity in Thai school-aged children
ผู้แต่ง: Rerksuppaphol S.
Rerksuppaphol L.
Keywords: adolescent
article
body mass
child
controlled study
correlation analysis
cross-sectional study
diagnostic accuracy
diagnostic test accuracy study
ethnic group
female
human
intermethod comparison
major clinical study
male
obesity
preschool child
prevalence
primary school
receiver operating characteristic
reference value
school child
sensitivity and specificity
Thai
waist circumference
waist to height ratio
weight height ratio
classification
Overweight
Pediatric Obesity
Thailand
Body Mass Index
Child
Cross-Sectional Studies
Female
Humans
Male
Overweight
Pediatric Obesity
Prevalence
Reference Values
ROC Curve
Sensitivity and Specificity
Thailand
Waist Circumference
Waist-Height Ratio
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: Background: The Body Mass Index (BMI) is widely used to diagnose overweight and obesity. However, there are limitations on the use of BMI and development of alternative measures can be of clinical importance. This study aimed to compare specificity and sensitivity of weight for height (W/H), waist circumference (WC) and waist-to-height ratio (WHTR) with BMI-for-age in diagnosing overweight and obesity in Thai school-age chil- dren. Methods: This was a cross-sectional study. Children between the ages of 6 and 13 who attended elementary schools were potential participants of the study. BMI, W/H, WC, and WHTR were calculated for each participant. The optimal cut-off points for the diag- nosis of overweight and obesity by W/H, WC and WHTR were generated by the receiver operating characteristic curves (ROC). Results: Using BMI cut-off points introduced by WHO, the overall prevalence of over- weight and obesity in the study population was 24.6% and 12.9% respectively. W/H, WC, and WHTR all showed acceptable sensitivity and specificity in diagnosing over- weight and obesity when compared to BMI-for-age results. W/H had a particularly high correlation with BMI-for-age. Conclusion: Cut-off points of 112% and 125% W/H are validated to determine over- weight and obesity in Thai school-aged children.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84879216131&partnerID=40&md5=1647588cf04a5a009938fbbfa9a5555f
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14126
ISSN: 16822765
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น