กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13640
ชื่อเรื่อง: Self-medication for dermatologic diseases among children treated at the HRH princess maha chakri sirindhorn medical center
ผู้แต่ง: Treesirichod A.
Chaithirayanon S.
Chansakulporn S.
Keywords: antifungal agent
antiinfective agent
corticosteroid
acne
adolescent
Article
bacterial infection
child
clinical feature
demography
dermatology
educational status
erythematosquamous skin disease
female
hair disease
human
major clinical study
male
nail disease
pediatrics
prospective study
rash
risk factor
self medication
skin disease
skin infection
statistical analysis
sweat gland disease
urticaria
viral skin disease
Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions
infant
preschool child
prevalence
Skin Diseases
United States
Adolescent
Anti-Bacterial Agents
Child
Child, Preschool
Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions
Female
Humans
Infant
Male
Prevalence
Prospective Studies
Self Medication
Skin Diseases
United States
วันที่เผยแพร่: 2015
บทคัดย่อ: Background: Skin diseases are one of the common problems in Pediatrics Outpatient Department. Because self-medication is practiced, it raises concerns of incorrect self-diagnosis, adverse drug reactions, and the cost of self-treatment. The aim of this study was to investigate the prevalence and the features of self-medicating for skin diseases among children who were observed at the dermatology clinic. Material and Method: This prospective study was conducted in the Pediatric Outpatient Department. All patients seen on a first visit for skin problems were recruited, interviewed, and examined. Results: Four hundred thirty seven patients were recruited in the study and the mean age was 4.6 years of age. Eczema was the most common diagnosis (43.7%), followed by fungal skin infections (7.1%), insect bites and infestations (6.9%), and bacterial skin infections (6.2%). Of all the patients, 204 (46.7%) had used self-medication. The most common reasons for self-medicating were convenience (82.3%), a friend and/or relative’s recommendation (15.2%), and avoiding the cost of doctors’ visits (2.0%). The most frequently encountered categories of medicines were topical corticosteroids (25.4%), antifungal agents (13.4%), antibacterial agents (8.2%), and others. Most products were obtained from pharmacies (66.2%). The average cost for self-medications was 204.7 Thai baht. Products applied by the topical route were the most common medications used (81.3%) and most patients had reported dissatisfaction with the results (95.1%). Adverse reactions resulting from self-medications were found to be at a rate of 17.1%. There were no significant relationships (p>0.05) between the practice of self-medication and the potential factors. Conclusion: Self-medication use is most prevalent. Most patients had reported dissatisfaction from the use of self-medications. Adverse reactions resulting from self-medication were also found. © 2015, Medical Association of Thailand. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84957708555&partnerID=40&md5=0b49ba1868b0a7962f63a2022061a30f
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13640
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น