กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13532
ชื่อเรื่อง: Non-enzymatic electrochemical detection of glucose with a disposable paper-based sensor using a cobalt phthalocyanine–ionic liquid–graphene composite
ผู้แต่ง: Chaiyo S.
Mehmeti E.
Siangproh W.
Hoang T.L.
Nguyen H.P.
Chailapakul O.
Kalcher K.
Keywords: Analytic equipment
Chemical detection
Cobalt
Electrochemical electrodes
Electrolytes
Energy dispersive spectroscopy
Glucose sensors
Graphene
Graphene devices
High resolution transmission electron microscopy
Ionic liquids
Scanning electron microscopy
Sodium hydroxide
Transmission electron microscopy
Cobalt phthalocyanine
Electrocatalytic activity
ELectrochemical detection
Energy dispersive X ray spectroscopy
Non-enzymatic glucose sensors
Paper-based analytical devices
Pseudo reference electrodes
Screen-printed carbon electrodes
Glucose
carbon
cobalt
electrolyte
glucose
graphene
ionic liquid
phthalocyanine
sodium hydroxide
cobalt phthalocyanine
glucose
graphite
indole derivative
ionic liquid
organometallic compound
Article
catalysis
conductance
controlled study
cost
electrochemical detection
electron transport
energy dispersive X ray spectroscopy
fast electron radiation
glucose assay
glucose oxidation
glycation
honey
human
limit of detection
oxidation reduction potential
point of care testing
scanning electron microscopy
sensitivity and specificity
serum
transmission electron microscopy
ultraviolet spectroscopy
wine
analysis
chemistry
devices
electrochemical analysis
electrode
equipment design
evaluation study
food analysis
genetic procedures
glucose blood level
paper
Biosensing Techniques
Blood Glucose
Electrochemical Techniques
Electrodes
Equipment Design
Food Analysis
Glucose
Graphite
Honey
Humans
Indoles
Ionic Liquids
Limit of Detection
Organometallic Compounds
Paper
Wine
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: We introduce for the first time a paper-based analytical device (PAD) for the non-enzymatic detection of glucose by modifying a screen-printed carbon electrode with cobalt phthalocyanine, graphene and an ionic liquid (CoPc/G/IL/SPCE). The modifying composite was characterized by UV–visible spectroscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM). The disposable devices show excellent conductivity and fast electron transfer kinetics. The results demonstrated that the modified electrode on PADs had excellent electrocatalytic activity towards the oxidation of glucose with NaOH as supporting electrolyte (0.1 M). The oxidation potential of glucose was negatively shifted to 0.64 V vs. the screen-printed carbon pseudo-reference electrode. The paper-based sensor comprised a wide linear concentration range for glucose, from 0.01 to 1.3 mM and 1.3–5.0 mM for low and high concentration of glucose assay, respectively, with a detection limit of 0.67 µM (S/N = 3). Additionally, the PADs were applied to quantify glucose in honey, white wine and human serum. The disposable, efficient, sensitive and low-cost non-enzymatic PAD has great potential for the development of point-of-care testing (POCT) devices that can be applied in healthcare monitoring. © 2017 Elsevier B.V.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85033400550&doi=10.1016%2fj.bios.2017.11.015&partnerID=40&md5=e13c3673e6b672a683be60c44aa94a2b
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13532
ISSN: 9565663
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น